Ескі сайтқа сілтеме

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

  1. Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлармен алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:
  • бір күнтізбелік күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 20-00-ге дейін.

20-00 сағаттан жоғары.

67,00

135,00

1 500,00

Банкаралық клиринг сағат 16-00-ден бастап  09-00-ге дейін.

сағат 09-00-ден бастап 13-00-ге дейін.

сағат 13-00-ден бастап 16-00-ге дейін.

11,00

14,00

28,00

Жаппай электрондық төлемдер жүйесі сағат 00-00-ден бастап   24-00-ге дейін. 15,00

;

2) қаржы жылының соңғы операциялық күнінде банкаралық ақша аударымдарының жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

                                                    (теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)

Төлем жүйесінің атауы Төлем жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі сағат 08-00-ден бастап 13-00 -ге дейін. 67,00
13-00-ден бастап операциялық күннің белгіленген жабылу уақытына дейін 135,00
операциялық күнді ұзарту кезінде 1 500,00

;

3) Банктік хабарлармен алмасу жүйесінде 1 (бір) килобайт ақпаратты беру құны 4,0 (төрт) теңгені құрайды;

  • бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;
  • бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 40,00 (қырық) теңгені құрайды;
  • сұрау салу бойынша шоттар бойынша бір үзінді көшірмені ұсыну құны 20,00 (жиырма) теңгені құрайды;

Бір күнтізбелік күн ішінде бір мезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушыларына шоттар бойынша үш үзінді-көшірме, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін финалдық үзінді-көшірме тегін беріледі;

  • пайдаланушының жазбаша сұрау салуы бойынша Ұлттық төлем корпорациясы мұрағатынан (бұдан әрі – ҰТК) бір электрондық хабарламаны беру құны 650,00 (алты жүз елу) теңгені құрайды;
  • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банкаралық ақша аударымдары жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 20 000,00 (жиырма мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
  • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде банкаралық клирингте көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 10 000,00 (он мың) теңгеден кем болмауы тиіс;
  • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Жаппай электрондық төлемдер жүйесіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиент орны үшін 6 500,00 (алты мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс;
  • көрсетілген қызметтер санына қарамастан, бір ай ішінде Банктік хабарлармен алмасу жүйесіндегі қызметтерге ақы төлеу сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмауы тиіс.

Банк хабарларымен алмасу жүйесінде 1 (бір) Килобайт ақпаратты беру құны ISO 20022 халықаралық стандарттарына көшкен сәттен бастап 1,0 (бір) теңгені құрайды

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлар алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:

1. күнтізбелік бір күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:
(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

 

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі

08-00-ден 13-00-ге дейін

13-00-ден 20-00-ге дейін

20-00-ден кейін

57,00

114,00

740,00

Банкаралық клиринг 16-00-ден 09-00-ге дейін

09-00-ден 13-00-ге дейін

13-00-ден 16-00-ге дейін

9,00

11,00

22,00

Жаппай электрондық төлемдер жүйесі 00-00-ден 24-00-ге дейін 7,40

 

2. қаржы жылының соңғы операциялық күнгі банкаралық ақша аудару жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

 

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден операциялық күнді жабудың белгіленген уақытына дейін 114,00
операциялық күн ұзартылған кезде 740,00

 

3. Банктік хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттың 1 (бір) килобайтын беру құны 4,00 (төрт) теңге болады;

4. бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 15,00 (он бес) теңге болады;

5. бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 30,00 (отыз) теңге болады;

6. сұрату арқылы шоттар бойынша бір үзінді-көшірмені ұсыну құны 15,00 (он бес) теңге болады;

Күнтізбелік бір күн ішінде, бірмезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушысына шоттар бойынша үш, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін соңғы үзінді-көшірме тегін беріледі;

7. пайдаланушының жазбаша сұратуы бойынша Ұлттық төлем корпорациясының (бұдан әрі – ҰТК) мұрағатынан бір электрондық хабарды беру құны 500,00 (бес жүз) теңге болады;

8. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмайды;

9. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық клирингтегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 8 000,00 (сегіз мың) теңгеден кем болмайды;

10. көрсетілген қызметтер санына қарамастан, Жаппай электрондық төлемдер жүйесінде бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 5 000,00 (бес мың) теңгеден кем болмайды;

11. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банктік хабарлар алмасу жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмайды.

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер